Glasögontrender 2018 - en summering av Copenhagen Specs för tidningen Optik

 

En och en halv dag på den enormt inspirerande mässan Copenhagen Specs ger en perfekt överblick hur trendspåren för glasögon ser ut just nu. Med mer än 150 glasögonmärken på plats, varav de flesta inom premiumsegmentet, hade jag och de övriga besökarna en hel del att kika på. 

 Redan när man kliver in i entrén slås man av den coolt industriella stilen och det första men ser är en glasögonprydd (så klart!) DJ stå vid ett litet mixerbord med lurarna på och spela skön musik. Själva mässhallen har stora härliga fönster och i taket ringlar gamla rör och järnbalkar, och ja, det är precis så läckert som det låter. Utställarna har inte små avskärmade bås utan allt är väldigt öppet och det blir ett behagligt flow när man går från en leverantör till nästa. Ibland märker man inte ens att man börjat glida över till ett annat märke. Utställarna gjorde det också lätt för oss besökare genom att till största delen ha bågarna uppackade på borden och på ställ. Det var inte så mycket bord för ”beställnings-sittningar” där leverantörer visar en enskild kund hela kollektionen, utan det verkade upplagt för att eventuella beställningar skulle komma mer spontant. I samma veva som man står upp och kikar på kollektionen kastar man in sin beställning.

 

Små minibilar, coffee-trucks, försåg oss med kaffe i alla varianter och ett cafe med sallader, mackor och dricka fanns också. Hos de flesta leverantörer bjöds det på något gott att dricka, mer eller mindre starkt.

 Jag och min kollega Margareta från Sibyllegatans Optiker jobbade oss igenom en stor del av bågarna på mässan. Vi bägge var överförtjusta över att så lätt och enkelt, i sådan inspirerande miljö, kunna testa alla dessa fina glasögonbågar. Vi märkte att de flesta tyckte som oss. Stämningen kändes väldigt fin och avslappnad. Jättekul helt enkelt! Ett extra plus var att ingen av oss blev trött i huvudet, vilket är mer regel än undantag på mässa.

 Basen i glasögonutbudet i dag känner vi alla till, här kommer det som trendmässigt tydliggjordes i helgen:

 Luftigt, med mycket metallbågar och gärna klotrunda oversize. Flerkantiga bågar i metall syntes hos vart och varannat märke.

 Färguppstickare i den brun-svart-transparenta massan är rosa, lila och blått. Det gäller både bågar och glas. Och det är antingen bleka färger eller riktigt starka kulörer som gäller, inte så mycket mitt emellan.

 Att solglasögon har flata glas kan nästan sägas vara standard nu och färgstyrkan i glasen har bleknat med ungefär 50%. Färgspegel fortsatt poppis men styrkan i spegeleffekten har också avtagit, det är alltså bara aningen färg och aningen spegeleffekt som gäller. 

 Materialblandningar verkar vara den stora grejen i år;  metallbågarna får inner-ringar i plast, eller ytter-ringar. Plastbågen får skalmar i metall, eller näsdel, eller bådadera. Plastbågen kan också få ett extra lager plast, i avvikande färg, på baksidan av fronten. Vid sidan av väldigt arbetade bågar i blandade material ser vi också extremt tunna, rena och avskalade bågar.

 En urstark bubblare är den spetsiga cateye-formen, gärna riktigt smal. De varumärken som lagt örat till marken och lyssnat av de internationella trendrörelserna och redan rustat med en sån i kollektionen, rapporterade att den sålt jättebra!

 En liten bubblare är riktigt kraftiga bågar med raka linjer.

 En försiktig och svag bubblare är 90-talskänslan. Det går inte riktigt att sätta fingret på exakt vilken form eller färg det gäller, bara att vi som var med i början på nittiotalet känner igen oss.

 Jag rekommenderar starkt en visit till nästa Copenhagen Specs. Det är en mässa för alla som är det minsta intresserade av glasögonbågar. Det är lätt och förhållandevis billigt att ta sig till Köpenhamn, en dagstur funkar tidsmässigt för många av oss svenskar. Mässan ligger bara 10 minuter med bil från centralstationen. Shuttlebuss-servuce finns och en resa med taxi från centralstationen är billigt, kostar runt 100 danska kronor.

Om en vecka kan ni gå in på optikbranschen.se och läsa hela tidningen

One and a half days at the hugely inspiring Fair Copenhagen Specs gives a perfect overview of the trendy trends for glasses now. With more than 150 eyeglasses brands in place, most of them in the premium segment, I and the other visitors had a lot to look at.

 As soon as you step into the entrance, you get the cool industrial style and the first but look is a spectacle of glass (of course!) DJ stand by a small mixer table with the naps on and play good music. The fair hall itself has big lovely windows, and the ceiling is ringing old pipes and iron beams, and yes, it's just as delicious as it sounds. The exhibitors do not have small shielded booths but everything is very open and it will be a pleasant flow when you go from one supplier to the next. Sometimes you do not even notice that you have begun moving to another brand. The exhibitors also made it easy for our visitors by mostly having the arches unpacked on the tables and on the stands. There was not so much table for "ordering seats" where suppliers show an individual customer the entire collection, but it seemed that any orders would be more spontaneous. In the same way as you get up and look at the collection, you throw in your order.

 Small mini cars, coffee trucks, provided us with coffee in all varieties and a cafe with salads, mackerel and drinks were also available. Most suppliers were invited to drink more or less strongly.

 Me and my colleague Margareta from Sibyllegatans Optiker worked through a large part of the frames at the fair. We both were reluctant to be able to test all these fine glasses so easily, in such an inspiring environment. We noticed that most people like us. The atmosphere felt very nice and relaxed. Great fun simply! An additional plus was that none of us got tired of the head, which is more rule than exception at the fair.

Today, we are all aware of the base in the range of glasses, here it will be clearly evident this weekend:

 Airy, with a lot of metal frames, and preferably round oversize. Multicolored metal frames seemed to be branded with each other.

 Color pickers in the brown-black-transparent pulp are pink, purple and blue. This applies to both arches and glass. And there are either pale colors or really strong colors that apply, not so much in between.

 Sunglasses have flat glass can be said to be standard now and the color strength of the glasses has faded by about 50%. The color mirror is still poppy, but the strength of the mirror effect has also decreased, so it's only slightly color and some mirror effect.

 Material mixes seem to be the big thing this year; The metal frames get plastic inserts or outer rings. The plastic frame gets scales in metal, or nose part, or both. The plastic fram may also have an extra layer of plastic, in a different color, on the back of the front. In addition to very worked arcs in mixed materials, we also see extremely thin, clean and peeled arcs.

 A blunt bubble is the pointed cateye shape, preferably very narrow. The trademarks that put the ear to the ground and listened to the international trend movements and already equipped with one in the collection, reported that it sold really well!

 A small bubble is really strong frames with straight lines.

 A cautious and weak bubble is the 90s feeling. It's not right to pinpoint exactly what shape or color it is, just that we were aware of in the early nineties.

 I highly recommend a visit to the next Copenhagen Specs. It is a fair for anyone who is the least interested in eyewear.