10-årsjubileum för glasögonbloggen

Glasögon / Permalink / 0
 
I februari i år var det 10 år sedan Sveriges första glasögonblogg startade upp. I skrivandes stund har 3480 inlägg och 5939 bilder publicerats. Tidningen Optik gjorde en liten intervju med mig i sitt senaste nummer med anledning av jubileet. Här har ni den:

Ingen kan ha missat Åsa Wikström. Förutom att ha vunnit priser för sin butik City Optik i Stockholm, skrivit krönikor här i Optik och enligt obekräftade uppgifter proffsminglat på fler mässor än självaste Paul Folkesson har hon bloggat om glasögon. I tio år. Utan avbrott. Med 3472 inlägg och 5922 bilder – hittills – har hon alltså nästan en gång om dagen uppdaterat oss om senaste trenderna, gett de bästa stiltipsen och tagit med oss på resor över hela världen. 

 Butikschef, krönikör och nästan ett inlägg om dagen i tio år, hur hinner du? 

– Ja men det är för att jag trålar vitt och brett, fattar snabbt och går inte in på djupet på någonting. Att djupdyka i saker passar inte mig, då blir jag bara trött. Skriver som jag själv skulle vilja läsa. Lätt och snabbt. Vill man veta mer så får man gräva vidare själv. 

 Vad fick dig att starta bloggen den där februaridagen för tio år sedan? 

– Började egentligen med att jag gillade att vara ute på nätet och surfa glasögon. Då fanns det nästan ingenting, varken Instagram eller speciellt mycket bloggar. Allt jag ville läsa om fanns inte samlat någonstans. Speciellt inte på svenska. För tio år sedan hade jag dessutom redan jobbat i tjugo, och någon gång där i februari 2008 så märkte jag att de bågar som kom ut hade jag ju redan varit med om. Fast tjugo år tidigare. Modet repeterades. Så jag kunde förlagorna och historiken kring det här modet och jag visste var de fick inspirationen ifrån och insåg att jag faktiskt kunde skriva om det här själv. Hade aldrig skrivit någonting alls innan. Måste nog varit rätt understimulerad på något plan. 

 Hur har den utvecklats över åren? 

– Från början var det mer ”en dag på jobbet”, vad som hände i min egen sfär liksom. Nu har det skiftat mot mer renodlat mode och trendspanande. Förut skrev jag också mer eget material eftersom det inte fanns något om glasögon. Idag finns det hur mycket härligt material som helst. Så det har också blivit mer av en guide där jag visar vad som finns och vad som händer i den här världen. 

 Sen ger du bort tipsen gratis? 

– Ja, haha, jag har faktiskt inte fått någonting för allt jobb under de här åren. Inga pengar, inga varor. Eller jo, ett australiensiskt företag skickade ett par glasögon för fem, sex år sedan. De mailade ingen info eller någonting, bara ett par glasögon. Det är det enda jag fått. Skulle säkert kunna driva det mer som en business men jag gör det här för att det är kul. 

 Vad har varit roligast? 

– Helt enkelt att hitta nya grejer. Hitta ett uppslag, knåpa ihop en text och publicera. Nästan sinnessjukt att lägga ner så här mycket tid på något bara för att det är kul, men ändå gör jag det. Så kul tycker jag det är med glasögon. 

 Något inlägg du är extra stolt över? 

– Att vara i New York och fota och prata lite med folk där var riktigt kul. Gå runt i fina butiker och träffa inspirerande människor. Varit i New York någon vecka per år under flera år och lägger alltid ett par dagar på att gå runt och upptäcka nya butiker. De riktigt fina går jag tillbaka till flera år i rad. En annan sak jag tänker på när jag scrollar lite nu, för tio år sedan var jag på en föreläsning om närsynthetsutveckling och man pratar om exakt samma saker idag. Det är jättekonstigt. 

 Du bytte namn på bloggen för ett par år sedan? 

– Började med Brillor, ett jättebra namn. Men så var det något lågprisföretag som startade med ett liknande namn. Tänkte att folk kommer koppla ihop oss så jag bestämde mig för att byta till Eyewhiz. Ångrar faktiskt det idag, hur fult är det inte med ett ”Z” i namnet? Men googlar nu och hittar inte det där lågprisföretaget? Det kanske är ledigt igen, Brillor? Kanske ska byta tillbaka. 

 Vad händer i framtiden? 

– Närmaste tiden kommer jag fortsätta och knåpa ihop inlägg, men jag är ju snart pensionär. Kanske någon ung som vill ta över? Skulle vara kul om någon ny kom och fortsatte driva det här. Med mig som ”senior advisor” i bakgrunden. Om de behöver lite bakgrundsinfo liksom. Och för att jag nog inte riktigt vill släppa taget. 

 Senaste trendspaningen? 

– Små, små, små cateyes. Små, låga och konstiga saker. Kommer från klädmodebranschen som på visningar senaste åren satt pyttesmå, avlånga, konstiga saker på sina modeller. Jättefula och jättekonstiga, men om något år tycker jag nog det är snyggt. När det kommit ut lite tillpiffade versioner.

Här är tidningen Optiks senaste nummer >>>

Swedish eyewearblog Eyewhiz celebrates 10 year

Nobody may have missed Åsa Wikström. In addition to winning prizes for his City Optik store in Stockholm, chronicles have been written here in Optics and, according to unconfirmed data, prospered at more fairs than himself. Paul Folkesson has blogged about glasses. For ten years. Without interruption. With 3472 posts and 5922 images - so far - she has updated the latest trends almost once a day, given the best style tips and taken with us around the world.

Store Manager, Chronicle Officer and almost one post a day for ten years, how are you?

"Yes, but it's because I'm tearing white and wide, fast and do not go into the depths of anything. Deepening things does not suit me, I'm just getting tired. Writing as I would like to read. Easy and fast. If you want to know more, you can dig yourself.

What made you start blogging on that February day ten years ago?

- Actually, I wanted to be out online and surf glasses. Then there was almost nothing, neither Instagram nor a lot of blogs. All I wanted to read was not collected anywhere. Especially not in Swedish. Ten years ago, I had already worked at twenty, and sometime there in February 2008, I noticed that I had already joined the arches that came out. Fixed twenty years earlier. The courage was repeated. So I could tell the publishers and the history of this fashion and I knew where they got the inspiration and realized that I could actually write about this myself. Had never written anything before. Must have been properly understated on any level.

How has it evolved over the years?

- From the beginning it was more "a day at work", what happened in my own sphere as well. Now it has shifted towards more pure fashion and trend tension. Previously, I also wrote more own material because there was nothing about glasses. Today, there is a lot of beautiful material. So it has also become more of a guide where I show what is there and what's happening in this world.

Then do you give away the tips for free?

- Yes, haha, I have not really got anything for all the jobs in these years. No money, no goods. Or, an Australian company sent a pair of glasses five, six years ago. They did not email info or anything, just a pair of glasses. That's all I got. Would certainly be able to run it more like a business but I do this because it's fun.

What has been funniest?

- Easy to find new stuff. Find a lookup, pin up a text and publish. Almost sincerely to spend so much time on something just because it's fun, yet I'll do it. That's fun, I think it's with glasses.

Anything you're extra proud of?

"Being in New York and enjoying a chat with people there was really fun. Walk around in nice shops and meet inspiring people. Been in New York a week a year for several years and always spend a couple of days walking around and discovering new stores. I really go back to several years in a row. Another thing I'm thinking of when I scroll a little now, ten years ago, I was attending a lecture on myopia development and talking about exactly the same things today. That's great.

You renamed the blog a couple of years ago?

- Started with Brillor, a great name. But then there was some low cost company that started with a similar name. I thought people would get together so I decided to switch to Eyewhiz. Really regrets it today, how ugly is it not with a "Z" in the name? But googles now and can not find that low cost company? It may be available again? Maybe change back.

What happens in the future?

"In the near future I will continue to collaborate, but soon I'll be retired. Maybe any young who wants to take over? Would be fun if any new came and continued to drive this. With me as "senior advisor" in the background. If they need some background info like. And because I probably do not want to let go.

Latest trend tension?

- Small, small, small cateyes. Small, low and strange things. Coming from the apparel fashion industry, which on recent years has shown tiny, oblong, strange things on their models. Giant and awesome, but in a year I think it's nice. 

Till top