Market uppmärksammar City Optik

Diverse, Glasögonblogg, Optical boutiques / City Optik, Optiker, optiker i Stockholm / Permalink / 2
Fick vara med i en artikel i Market förra veckan. Jag blev intervjuad i egenskap av butiksägare på City Optik som jag driver ihop med tre kollegor. Vi ligger i en smal nisch av optikbranschen som satsar på mindre, färre, långsammare och långt bättre. Mindre som i mindre enheter, färre som i färre kunder per anställd per dag, långsammare som längre tid per synundersökning. Långt bättre är vad slutresultatet då blir. Passar inte alla men ganska många.

Got an article in Market last week. I was interviewed as a shop owner at City Optik, which I collaborate with three colleagues. We are in a narrow niche of the optics industry, focusing on smaller, fewer, slower and far better. Small like in smaller units, fewer as in fewer customers per employee per day, slower as longer time per eye examination. Far better is what the end result will be. Not suitable for everyone but quite a few.
 

Lönsam optiker som väljer en egen väg 

City Optik i Stockholm skippar alla reor. Fullt fokus läggs i stället på personligt i varje detalj, högsta kvalitet och eget sliperi. 
– Kvalitet kostar, det är inget konstigt för våra kunder, säger Åsa Vkström, delägare. 

När nästan hela branschen satsar på lågpris, då gör City Optik på Drottninggatan i Stockholm tvärtom. Ett eget sliperi gör att glasögonen kan bli klara inom några timmar.
– Vår bild är att ganska många kunder har råd, men inte tid, säger Åsa Vikström. 

Mycket krut läggs på att skapa personlighet i varje detalj i butiken. Delägaren Maria Löfqvist är en självlärd naturbegåvning inom inredning. 
– Hon kom till exempel på att hänga bågarna på vin- och champagnekorkar, de är perfekta i tjocklek och bågarna glider inte på korkarna, suveränt, säger Åsa Vikström. 

Utanför butiken står en cykel lastad med grönsaker, samt en solstol. I butiken bjuds kunderna på fika, bröd, färsk frukt, och här finns många oväntade detaljer, som fågelburar med prydnadsfåglar. 
– Tanken är att allt i butiken är till salu, så vi säljer inte enbart glasögon och bågar. 

Marknadsföringen handlar uteslutande om digitala satsningar, en snygg och genomarbetad hemsida, en aktiv blogg, hög aktivitet när det gäller sociala medier och digital bearbetning av kundbasen. 
– De långsiktiga digitala satsningarna har lett till att vi nu har en mycket hög ranking från Google, säger Åsa Vikström. 

Ägarkvartetten har lite olika talanger, men ingen har fördjupat sig i närmare i – butiksekonomin. 
– Vi sköter butiken ungefär som den egna plånboken, visst har man lite koll på kronor in och kronor ut. Men i huvudsak följer vi utvecklingen via Allabolag.se, vi ser att vi är lönsamma och att utvecklingen går åt rätt håll, säger Åsa Vikström. 

City Optik tog liksom övriga detaljhandelskollegor på Drottninggatan hand om flyende människor vid terrorattacken den 7 april. 
– Vi förstod direkt att det hade hänt något katastrofalt. Men vi har inte blivit skrämda, vi har det trevligaste butiksläget i stan, fastslår Åsa Vikström. 

Just nu jobbar enbart tjejer i butiken. 
– Det har blivit så, vi har haft killar här tidigare, men på senare tid har de hungrigaste praktikanterna och sökandena varit tjejer. 

Lokalen haft optiker-skylt sedan 1938, de nuvarande ägarna köpte rörelsen 2003. Tre av dagens fyra ägare har jobbat i butiken sedan 1990. 

Synundersökningarna tar ofta omkring 45 minuter, standard i branschen är kanske 20-25 minuter. 
– Visst går det att hasta sig igenom en undersökning, men jag tror att ett lägre tempo gör att vi som jobbar mår bättre, samtidigt som att kunden känner sig mer sedd och omhändertagen. 

Tre av fyra ägare är utbildade optiker, den fjärde har 30 års erfarenhet inom branschen. 
– Även de som jobbar extra hos oss utbildar sig inom Optikskolan. Nästan alla kundmöten inbegriper någon klurig fråga, specialkunskaperna ger en annan dimension, även om man så klart måste lära sig säljet också, säger Åsa Vikström. 

Inte sällan har de större kedjorna visat intresse för uppköp av den anrika butiken. Möjligen kan det i stället bli aktuellt med en expansion i form av en andra butik. 
– Ägargruppen är en aning delad, visst skulle det vara jätteroligt, men orken ska räcka till också. Vi måste skapa allt själva, Varenda detalj. Vi får inget serverat från något huvudkontor, avslutar Åsa Vikström. 

Fakta: City Optik, Stockholm 
Omsättning: 12,5 miljoner kronor netto 
Ägare: Åsa Vikström, Jenny Söderlind, Maria Löfqvist och Ajme Mölder 
Butiksyta: 85 kvadratmeter totalt, med sliperi och undersökningsrum 
Antal anställda: 8, inklusive ägare 
Öppet: 9-18 måndag-fredag, 11-15 lördag


Optometrist who chooses his own way

City Optik in Stockholm skips all the ranks. Full focus is placed on personal in every detail, highest quality and own abandonment.
"Quality costs, it's no wonder for our customers," says Åsa Vkström, partner.

When almost the entire industry is investing in low cost, City Optik on Drottninggatan in Stockholm, on the contrary. An own slip allows the glasses to be ready within a few hours.
"Our image is that quite a few customers can afford, but not time," says Åsa Vikström.

A lot of effort is made to create personality in every detail of the store. The partner Maria Löfqvist is a self-taught natural talent in interior design.
"For example, she came to hang the arches on wine and champagne cork, they are perfect in thickness and the arches do not slip on the corks," says Åsa Vikström.

Outside the shop is a bicycle loaded with vegetables, as well as a sun lounger. In the shop, customers are invited to coffee, bread, fresh fruit, and there are many unexpected details, such as bird cages with ornamental birds.
- The idea is that everything in the store is for sale, so we do not only sell glasses and bows.

Marketing is exclusively about digital betting, a nice and well-crafted website, an active blog, high activity in social media and digital customer base processing.
"The long-term digital efforts have led us to have a very high ranking from Google," says Åsa Vikström.

The owner quartet has a little different talents, but nobody has been deeper into the retail economy.
"We take care of the shop, just like your own wallet, and you probably have a small amount of kronor in and out. But, in essence, we are following developments through Allabolag.se, we see that we are profitable and that development is going well, says Åsa Vikström.

City Optik, like other retail colleagues on Drottninggatan, took care of people at the terrorist attack on April 7th.
"We immediately understood that something had happened disastrous. But we have not been scared, we have the nicest shop in town, "says Åsa Vikström.

At the moment, only girls are working in the store.
"It has become so, we have had guys here before, but lately the hungry trainees and the applicants have been girls.

The venue had an optician's sign since 1938, the current owners bought the movement in 2003. Three of today's four owners have been working in the store since 1990.

Synthesis studies often take around 45 minutes, industry standard may be 20-25 minutes.
"Of course, it's possible to get through a survey, but I think that a lower pace means that we who work better feel better, while the customer feels more looked after and taken care of.

Three out of four owners are educated opticians; the fourth has 30 years of experience in the industry.
"Even those who work extra with us train in the Optik School. Almost all customer meetings include some clever question, special skills give a different dimension, although one must clearly learn the sales too, "says Åsa Vikström.

Not rarely, the larger chains have shown interest in the acquisition of the famous store. Possibly, instead, it may be an expansion in the form of a second store.
"The owner group is a bit shared, it would certainly be fun, but the energy will suffice too. We have to create everything ourselves, every detail. We are not served anything from any headquarters, "concludes Åsa Vikström.

Facts: City Optik, Stockholm

Turnover: Net 12.5 million skr net

Owner: Åsa Vikström, Jenny Söderlind, Maria Löfqvist and Ajme Mölder

Shop space: 85 square meters in total, with a grinder and examination room

Number of employees: 8, including owner

Open: 9-18 Monday-Friday, 11-15 Saturday

 

#1 - - Optikern:

Underbar läsning, fortsätt va bäst!

#2 - - Åsa:

Tusen tack f support !!

Till top